Adatvédelmi nyilatkozat

I. Jelen adatvédelmi szabályzat célja

A jelen adatvédelmi szabályzat a Benvenútó Bonaventúra (székhely: 2144 Kerepes, Mókus u. 5. nyilvántartási szám: 54772733) (a továbbiakban: „Társaságunk”) adatkezelésére, adatvédelmi gyakorlatára vonatkozik.

Társaságunk kizárólag az ügyfél azon – lent felsorolt – személyes adatait kezeli, amelyeket az ügyfél a www.autoszonyeg.com honlapokon történő rendelés illetve regisztráció során megad.

Társaságunk tiszteletben tartja és bizalmasan kezeli az ügyfelek Társaságunkkal megosztott adatait, az ügyfelek információs önrendelkezési jogát.

A helytelen személyes adatok megadásáért, továbbá az adatkezelés során Társaságunknak fel nem róható technikai, műszaki, egyéb hibákért, mulasztásokért, és azok következményeiért Társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal.

A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy jelenlegi és jövőbeli ügyfeleinket tájékoztassuk Társaságunk adatvédelmi, adatkezelési elveiről, gyakorlatáról, információs önrendelkezési joguk gyakorlásáról, továbbá a személyes adatok biztonságának fontosságáról, és a jogszabályi tudnivalókról.

Társaságunk tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, úgyszintén az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vagy az ezeket módosító, illetve ezek helyébe lépő jogszabályok rendelkezéseit. Társaságunk, mint adatkezelő az ügyfelek személyes adatainak kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit tekinti magára nézve irányadónak. Az Infotv. és a fenti további jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit Társaságunk fokozottan vette figyelembe a jelen adatvédelmi szabályzat kialakításánál.

II. A kezelt adatok köre

Társaságunk kizárólag az ügyfél alábbi, az ügyfél által a Társaságunknak a regisztrációs adatlapon / egyéb módon megadott személyes adatait kezeli:

 • név
 • cím
 • telefonszám
 • e-mail cím

 

III. Az adatkezelés elvei

Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

Társaságunk adatkezelése minden esetben a regisztráló, illetve rendelő ügyfél, mint érintett hozzájárulásán alapul.  Az adatkezelés jogalapja az ügyfélnek a jelen adatvédelmi szabályzat megismerését követő önkéntes hozzájárulása a jelen adatvédelmi szabályzat II. pontjában feltüntetett személyes adatainak Társaságunk általi kezeléséhez. Az ügyfél az adatkezeléshez történő hozzájárulását a II. pontban írt adatok hiánytalan megadásával, valamint a jelen adatvédelmi szabályzat elolvasásának megtörténtére vonatkozó nyilatkozat egyértelmű megjelölésével adja meg.

Az adatkezelés célja:

 • adatbázis létrehozása és működtetése, annak érdekében, hogy a Benvenútó Bonaventúra az önként regisztrált illetve rendelést leadó ügyfelekkel kapcsolatot tartson;

 

Társaságunk az ügyfél által részére megadott személyes adatok valódiságát, alaposságát nem ellenőrzi, a hibás, pontatlan, valótlan személyes adatok megadásáért, és az abból következő károkért Társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal, az kizárólag az ügyfél felelőssége.

Társaságunk bíróság és más hatóság részére kizárólag jogerős bírósági, hatósági határozat alapján nyújt tájékoztatást, és kizárólag az abban megjelölt terjedelemben az ügyfél Társaságunk által kezelt személyes adatairól. Társaságunk az ügyfél személyes adatait semmilyen módon nem hozza nyilvánosságra, és az ügyfél személyes adatait – az adatfeldolgozó kivételével – harmadik személynek – törvény eltérő rendelkezése hiányában– az ügyfél előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja.

V. Az adatkezelés biztonsága

Társaságunk fontosnak tartja az adatkezelés biztonságát, és az ügyfelek személyes adatainak védelmét. Ennek érdekében Társaságunk az adatkezelési műveleteket kizárólag úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Társaságunk, továbbá a jelen adatvédelmi szabályzat VII. pontjában rögzített adatfeldolgozó is megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Társaságunk az ügyfél által megadott II. pontban rögzített adatokat kizárólag elektronikus úton, a VII. pontban írt szervereken tárolja.

Társaságunk az ügyfél elektronikus formában tárolt személyes adatait megőrzi, azokhoz csak munkavállalói részére, munkavégzésük során enged hozzáférést, továbbá a jelen adatvédelmi szabályzat IV. és VII. pontjaiban foglalt személyek részére az ott szabályozott módon. Társaságunk munkavállalóit, továbbá a jelen adatvédelmi szabályzat VII. pontjában foglalt (mindenkori) adatfeldolgozóját szigorú titoktartásra kötelezi az ügyfél személyes adatait illetően.

Társaságunk az ügyfél számítógépen, elektronikus formában tárolt személyes adatainak technikai védelme érdekében is megteszi a tőle elvárható biztonsági intézkedéseket, így az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Társaságunk biztonsági intézkedései különösen, de nem kizárólag kiterjednek a tűz-, lopás és illetéktelen behatolás elleni védelemre, valamint a számítógépes támadások, számítógépes vírusok, egyéb kártékony programok elleni védelemre. Társaságunk a tőle elvárható biztonsági intézkedései ellenére megvalósuló, az ügyfél számítógépen, elektronikus formában tárolt személyes adataiban bekövetkező károsodásért (így többek között tűzeset, lopás, hacker-támadás, számítógépes vírus-fertőzés… stb) semmilyen felelősséget nem vállal. Társaságunk nem vállal felelősséget a vis maior (pl: elemi csapás) esetén az ügyfél személyes adataiban bekövetkező károsodásért sem.

VI. Az adatkezelés időtartama

Társaságunk az ügyfél által a jelen adatvédelmi szabályzat II. pontjában megadott személyes adatait az ügyfél kérésére történő törlésig, illetve a cél megvalósulásáig kezeli, majd helyreállíthatatlan módon törli. Az ügyfél a személyes adatainak törlését úgy kezdeményezheti, hogy azt írásban (Társaságunk székhelyére küldendő levélben), vagy az info@autoszonyeg.com email címre küldendő email üzenettel kéri.

Társaságunk a jelen adatvédelmi szabályzat X. pontjában meghatározott más, a személyes adat kötelező törlését megalapozó esetben is helyreállíthatatlan módon törli az ügyfél valamennyi II. pontban megadott személyes adatát és az adatkezelést megszünteti.

VII. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy adatfeldolgozó igénybevételét mellőzze.

Társaságunk a hatóságok részére jogszabályban kötelezően előírt esetekben továbbít személyes adatokat a jelen adatvédelmi szabályzat IV. pontjában szabályozott módon.

VIII. Hírlevél

Azon ügyfelek részére, akik a rendelés során a hírlevélre feliratkoztak, Társaságunk az általunk meghatározott rendszerességgel hírlevelet küld, mely részben üzleti értesítéseket tartalmaz, részben pedig Társaságunkkal kapcsolatos kapcsolattartási, ügyfélkapcsolat erősítésére szolgáló adatokat, egyéb figyelemfelhívásokat, akciókat, tájékoztatásokat. Az ügyfél ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthatja a részére további hírlevél küldését azáltal, hogy a hírlevélről e-mailben leiratkozik. A hírlevélről történő leiratkozás lehetőségére történő felhívás, illetve annak tényleges végrehajtásának részletezése minden egyes hírlevélben külön leírásra kerül. A hírlevélről történő leiratkozást követően Társaságunk kizárólag az ügyfél kifejezett kérelme esetén küld az ügyfél részére a továbbiakban hírlevelet.

IX. Az ügyfél vásárlásainak regisztrációja

Az ügyfél vásárlásai nem kötöttek regisztrációhoz, de a lehetősége megvan.

X. Az érintett jogai

Az ügyfél kérelmezheti Társaságunknál

 • a tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével –törlését vagy zárolását.

Az ügyfél kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az ügyfél erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Társaságunk rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adat helyesbítését az ügyfél is kérheti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes
 • az érintett ügyfél kéri
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett Társaságunk zárolja a személyes adatot, ha az ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Társaságunk megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Társaságunk az ügyfél, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Társaságunk tájékoztatja az ügyfelet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

XI. Jogérvényesítés

Az ügyfél panaszával, kifogásával fordulhat Társaságunkhoz. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az ügyfél problémáit kiküszöbölje, megoldja, és minden lehető tájékoztatást megad az ügyfél részére személyes adatainak kezeléséről, illetve az adatfeldolgozásról. Az ügyfél személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatáskérési, helyesbítéskérési jogát, személyes adatainak zároláskérési vagy törlésének kérési jogát gyakorolhatja a jelen adatvédelmi szabályzat X. pontjában, valamint az Infotv.-ben foglalt módon. Az ügyfél Társaságunkon kívül közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve közvetlenül bírói utat is igénybe vehet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: + 36 (1) 391-1400

fax: + 36 (1) 391-1410.  email: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu

 

XII. Az adatkezelési szabályzat módosítása, érvényessége

Társaságunk fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi szabályzatának módosítására. Társaságunk adatvédelmi szabályzatának módosítását az I. pontban említett internetes oldalakon közzéteszi.

A jelen adatvédelmi szabályzat bármely pontjának érvénytelensége esetén az adatvédelmi szabályzat fennmaradó pontjai változatlanul hatályban maradnak.

XIII. Az adatkezelő adatai

 

Név: Benvenútó Bonaventúra (székhely: 2144 Kerepes, Mókus u. 5. nyilvántartási szám: 54772733)
WEB: www.autoszonyeg.com , e-mail: info@autoszonyeg.com , Telefonszám: 06-28-546-297 , Képviseletére jogosult: Benvenútó Bonaventúra

J_adminAdatvédelmi nyilatkozat